برج مسکونی تچرا 1

پونک

آقای اسرافیل روحی

29000 متر مربع