برج مسکونی رویان

مازندران ، رویان

آقای حسین فارسی

70000 متر مربع