ساختمان تجاری 44

آمل خیابان هراز

آقایان اردشیر , طاهریان

12000 متر مربع