شهرک ساحلی توسکا

مازندران ایزدشهر

حسین فرهادی

65000 متر مربع