شهرک ویلایی دریا

مازندران ایزد شهر

مهدی طاهریان

5000 متر مربع