مجتمع مسکونی کارن

منطقه 2 شهرداری

حمید مقدم

1500 متر مربع