ویلای آبسرد

دماوند آبسرد

عباس ظهیری

1500 متر مربع