ویلای امیردشت

کلارآباد امیردشت

ضرغام عبادتی

1200 متر مربع