ویلای بیشه

شهرک دریا بیشه

آقایان اردشیر طاهریان

800 متر مربع