ویلای 44

شهرک امیر دشت

ضرغام عبادتی

700 متر مربع